Početna

Dobrodošli na web prezentaciju Uprave za zbrinjavanje izbjeglica.

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica Vlade CG je državni organ koji je pravni sljedbenik Komesarijata za raseljena lica.

Komesarijat za raseljena lica bio je zadužen za zbrinjavanje raseljenih lica do 2006. Godine.  

U skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list RCG“, broj 38/92“), Komesarijat je transformisan u Uprava za zbrinjavanje izbjeglica. Pored  poslova koje je obavljao dotadašnji Komesarijat a koji su se ticali zbrinjavanja raseljenih lica, shodno Uredbi i Zakonu o azilu („Sl. list RCG“, broj 45/06), Uprava vrši i poslove uprave koji se odnose na: smještaj lica koja traže azil, kojima je priznat status izbjeglice, odobrena dodatna ili privremena zaštita u centru za smještaj lica koja traže azil ili drugom objektu za smještaj; smještaj i zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama koja traže azil i kojima je dat azil; pružanje pomoći u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, humanitarnu pomoć, pravnu pomoć, rad i druga zakonom propisana prava licima koja traže azil i kojima je azil dat.

Uprava sarađuje sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih Nacija za izbjeglice, Crvenim krstom Crne Gore i drugim organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom izbjeglica, pomoć u spajanju članova porodica izbjeglica; organizovanje vaspitnih, obrazovnih i drugih programa; uključivanje u društveni, ekonomski i kulturni život; realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za rješavanje pitanja izbjeglica i lica koja imaju priznat status raseljenog lica u Crnoj Gori; pomoć u ostvarivanju prava crnogorskih državljana pri povratku u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim Ugovorom o readmisiji, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

U nadležnosti Uprave je vođenje baze podataka za raseljena lica sa Kosova, dok je vođenje baze podataka za raseljena lica iz BiH i Hrvatske u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Vlade CG.

Uprava se dnevno angažuje na rješavanju problema zbrinjavanja porodica i pojedinaca raseljenih i interno raseljenih lica. U dnevnim aktivnostima Uprave rješavaju se razni zahtjevi, vezano za razna pitanja od pojedinačnog ili opšteg značaja. 

Uprava ovim licim pomaže u ostvarivanju prava na lična dokumenta, pravnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, preseljenje, koordinira i posreduje kod međunarodnih organizacija, opštinskih i republičkih službi prilikom ostvarivanja njihovih pojedinačnih prava i učestvuje u rješavanju konkretnih problema. 

U nadležnosti Uprave je i Centar za tražioce azila (na slici) čija je izgradnja započeta u Spužu. U toku su aktivnosti za završetak započetog Centra koji će ispunjavati standarde za smještaj za tražioce azila i stvoriti uslove za potpunu i kvalitetnu implementaciju Zakona o azilu.

U skladu sa Zakonom o dopunama zakona o strancima bilo je propisano je da Interno raseljena i raseljena lica mogu ,do 07.11.2011. godine podnijeti zahtjev za odobravanje statua stranca sa stalnim  nastanjenjenjem. Zakon o dopuni Zakona o strancima, koji je stupio na snagu 08.11.2011. godine,, produžava ovaj rok do 31.12.2012. godine.

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza , a koja je stupila na snagu 17.11.2011. godine, studenti sa statusom stranca za stalno nastanjenje mogu pod jednakim uslovima konkurisati kao i studenti crnogorski državljani.

Važnost Uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori, produžena je do 30. juna 2013. godine (Sl.list Crne Gore br. 64/2011, od 29.12.2011.)   

 Za potrebe regionalnog projekta (Srbija, Hrvatska, BiH i Crna Gora) Sarajevska deklaracija-Beogradska inicijativa, urađen je predlog projekata „Trajna rješenja za lica raseljena zbog konflikta tokom 90ih godina“. Krajnji cilj je održavanje regionalne donatorske konferencije, kojom bi se obezbjedila sredstva za aktivnosti predviđene projektom.

U sklopu  aktivnosti vezanih za ispunjavanje preporuke broj 7 iz Mišljenja Evropske komisije , urađen je  Akcioni plan za trajno rješavanje pitanja interno raseljenih lica koja borave u kampu Konik I i II.Akcioni plan se redovno ažurira.

Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II,sa Akcionim Planom, iz koje proizilaze konkretne i brojne obaveze za Upravu za zbrinjavanje izbjeglica , a sve u skladu sa ispunjavanjem preporuke broj 7 iz Mišljenja Evropske Komisije.

 Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

U skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore od 3. Novembra 2011 godine br: 03-10967/3 vezano za Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore (,,Sl.list CG”, br. 21/10), Uprava za zbrinjavanje izbjeglica objavljuje spisak vozila sa kojima se obavljaju poslovi Uprave za zbrinjavanje izbjeglica.

R br

Registarski broj

Marka

Godina proizvodnje

funkcija

1

PG CG 124

PMV Toyota Raw 4

2008

direktor

2

PG CG 738

PMV Toyota yaris

2010

pomoćnik direktora

3

PG CG 293

PMV Toyota yaris

2009

namještenik IV - vozač

Datum ažuriranja sajta: 09.08.2013.

Text Box: UPRAVA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA
Text Box: DIRECTORATE FOR THE CARE OF REFUGEES

STRATEGIJA

AKCIONI PLAN